The Game

Globall Manager is available in the following platforms:

Android | iOS | Windows | OSX | Linux

Projektas GABALL

Europos bendrija vienija įvairius regionus, kultūras ir kalbas. Nors susivienijus lengviau spręsti įvairias problemas, vis dėlto, buvimas bendrijos dalimi gali tapti rimta kliūtimi įmonėms, norinčioms internacionalizuoti verslą, steigti bendras įmones tiek Europos rinkose, tiek už jos ribų. Šiuo atveju tik užsienio kalbų (dažniausiai anglų ar vokiečių) įgūdžių nepakanka, nes sėkmingi verslo santykiai visuomet priklauso nuo partnerių įvairiapusio supratimo ir pasitikėjimo. Tai dažniausia mikroįmonių (start-up), mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) problema, nes šios įmonės negali samdyti personalo tokio pobūdžio problemoms spręsti. Taigi nepaisant išsiplėtusios bendrosios rinkos ir apskritai globalizacijos teikiamų galimybių – verslas verslui, e. komercijos ir e. rinkodaros, dažniausiai šios įmonės didžia dalimi priklauso tik nuo vidaus rinkos ir bendrijos teikiamomis galimybėmis nepasinaudoja.

GABALL projektu siekiama gerinti Europos Sąjungos mikro- ir mažų įmonių vadybininkų gebėjimus, reikalingus internacionalizacijos procesui įgyvendinti tiek vidaus, tiek išorės (Brazilija) rinkose, naudojant elektronines verslo platformas. Projekto tikslinė grupė yra ir potencialūs verslininkai – aukštųjų mokyklų baigiamųjų kursų studentai, planuojantys kurti savo įmones. Projektu bus skatinamas ne tik verslumas, bet ir kalbinės, kutūrinės kompetencijos, susijusios su e. rinkodaros ir e. komercijos sritimis, sociokultūrinių santykių plėtojimas socialiniuose tinkluose.

Projekto metodika remiasi ,,Rimtaisias žaidimais“, kuriais teikiamos taisyklėmis grįstos profesinio ir realaus gyvenimo situacijos, šių kontekstų sąveika, kai žaidimo metu žaidėjas siekia mokymosi tikslų, tobulina asmeninius gebėjimus ir socialinius įgūdžius.


Globall Manager - The Game Booklet

Research Report

Flier

Presentation Slides


Projekto Pagrindimas

Viename iš Europos Komisijos išplatintų pranešimų (ELAN – Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise: final report. 2006) teigiama, kad kalbiniai įgūdžiai yra vienas iš sėkmingo, pelningo verslo garantų. Taigi Europos Sąjungos įmonių internacionalizacijos skatinimas, žmogiškųjų išteklių  kalbinių ir kultūrinių gebėjimų ugdymas yra viena iš prioritetinių veiklos sričių. MVĮ, skiriančių lėšų darbuotojų internacionalizacijos gebėjimams ugdyti, eksporto prekyba yra 44 % didesnė.

Bendravimo įgūdžiai ne tik lemia prekybą, rinkodarą, bet yra ir tarpkultūrinio bendradarbiavimo variklis, leidžiantis įmonėms kurti strateginius ir ilgalaikius verslo santykius. Todėl svarbu remti Europos MVĮ žmogiškųjų išteklių, bendradarbiaujančių su užsienio rinkomis, gebėjimus. Šiam tikslui svarbu pasirinkti novatoriškas priemones, tinkančias savarankiškoms studijoms, t. y., kai pasitelkiama interaktyvi mokymosi aplinka, pasitelkiamos realios, sudėtingos, tikrovėje pasitaikančios situacijos (rimtieji žaidimai).

Šiuo požiūriu svarbu kurti naujoviškas, IKT grįstas mokymo priemones, metodus ir praktikas, skirtas mokymosi visą gyvenimą reikmėms, didinti profesinio mokymo sistemų patrauklumą, nuolat gerinant profesinio mokymo paslaugų kokybę.

Vaizdo žaidimų naudojimas mokymosi tikslams yra veiksmingas, dėl kelių priežasčių: jie ugdo mokymosi motyvaciją, yra tarpdisciplininiai, skatina bendradarbiauti, spręsti kilusias problemas, siūlo sprendimų galimybes, leidžia teorines žinias taikyti tikrovę imituojančiose situacijose, skatina komandinio darbo, mokymosi grupėje įgūdžius, ugdo kultūrinį sąmoningumą, pagarbą kitiems.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

 • siekiant skatinti Europos konkurencingumą, ugdyti tarpasmenines ir tarpkultūrines kompetencijas, susijusias su MVĮ internacionalizacija, e. rinkodara ir e. komercija;
 • sukurti naujovišką, IKT grįstą, prieinamą internete ir mobiliojo ryšio priemonėmis platformą, taikant ,,Rimtųjų žaidimų“ metodą;
 • Siekiant ugdyti/skatinti asmeninę ir kultūrinę valorizaciją, sukurti MVĮ vadybininkams ir aukštųjų mokyklų studentams skirtas, individualiam, lanksčiam mokymuisi tinkančias mokymo priemones;
 • Skatinti bendradarbiavimą tarp universitetų, teorinio rengimo specialistų ir praktikų.
 • Remti naujoviškų priemonių ir pedagoginių metodų, reikalingų įmonėms internacionalizuoti, sklaidą;
 • Sukurti palankią mokymosi aplinką darbo vietoje, siekiant plėtoti darbuotojų profesines kompetencijas ir mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, atitinkančius rinkos poreikius globalizacijos sąlygomis.

Specialieji projekto uždaviniai:

 • Nustatyti VMĮ mokymosi poreikius;
 • Sukurti naujoviškas, Europos šalių internacionalizaciją skatinančias, mokymosi priemones (vaidmenimis grįsti žaidimų scenarijai), kuriose būtų pasitelkiamos tikrovę imituojančios profesinės srities situacijos.
 • Sukurti platformą ir skaitmeninius scenarijus, prieinamus internete ir mobiliosiomis technologijomis;
 • Norint užtikrinti sukurtų scenarijų ir platformos kokybę, numatytas testavimas, pasitelkiant tikslinės grupės atstovus.

Siekiant užtikrinti projekto sklaidą ir tvarumą ateityje, nuolat platinti informaciją apie projektą ir planuojamus rezultatus


Kontaktinis asmuo

 • Carlos Vaz de Carvalho
 • Instituto Superior de Engenharia do Porto
 • Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
 • P-4200-072 Porto
  Tel: +351228340500 Fax: +351228321159
  cmc (at) isep (dot) ipp (dot) pt