The Game

Globall Manager is available in the following platforms:

Android | iOS | Windows | OSX | Linux

Το έργο GABALL

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ένα ποικίλο σύνολο περιοχών, πολιτισμών και γλωσσών. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα καθώς εισάγει μια διακύμανση στις απόψεις και προσεγγίσεις για κοινά προβλήματα και ζητήματα – εντούτοις είναι επίσης ένα εμπόδιο για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να διεθνοποιηθούν ή να δημιουργήσουν κοινές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά ή έξω από αυτή. Η χρήση μιας ενδιάμεσης γλώσσας, όπως Αγγλικά ή Γερμανικά είναι μια μη πλήρης λύση καθώς οι καλές εμπορικές σχέσεις εξαρτώνται πάντα από πλήρη κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών. Ειδικότερα, αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (νέες επιχειρήσεις) και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις(ΜμΕ) που δεν έχουν προσωπικό ειδικά για το σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, αυτές οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εγχώριες αγορές παρά τις ευκαιρίες που διατίθενται από την διευρυμένη ενιαία αγορά και την παγκοσμιοποίηση γενικότερα. Business to Business (B to B) e-commerce and e-marketing possibilities are not being effectively exploited by these companies. Οι δυνατότητες, επιχείρηση προς- επιχείρηση (Β – Β), ηλεκτρονικού εμπορίου και  ηλεκτρονικού μαρκετινγκ δεν αξιοποιούνται αποτελεσματικά  από τις εταιρείες αυτές.

Το έργο GABALL επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ενίσχυση των δεξιοτήτων των διευθυντών στις Ευρωπαϊκές και Μικρές Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στη διαδικασία της διεθνοποίησης στις εσωτερικές και εξωτερικές αγορές (Βραζιλία) μέσα από επιχειρηματικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το έργο έχει επίσης ως στόχο τελειόφοιτους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν δυνητικά να γίνουν επιχειρηματίες και σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Ακόμη, το έργο έχει ως στόχο τη βελτίωση των γλωσσικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων σε σχέση με τη χρήση εργαλείων  ηλεκτρονικού μάρκετινγ  και ηλεκτρονικού εμπορίου, τη δημιουργία σχέσεων μέσα από ηλεκτρονικά υποστηριζόμενες, κοινωνικές πλατφόρμες και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

Η μεθοδολογία του προγράμματος βασίζεται στην προσέγγιση παιχνιδιού για ενήλικες που παρέχει, βάσει κανόνων, επαγγελματικές, πραγματικές καταστάσεις και περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης, όπου ο παίκτης προσπαθεί για την επίτευξη στόχων μάθησης και τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και κοινωνικών ικανοτήτων.


Globall Manager - The Game Booklet

Research Report

Flier

Presentation Slides


Υπόβαθρο

Σε μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή της ΕΕ (ELAN – αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή οικονομία από την έλλειψη δεξιοτήτων ξένων γλωσσών στις επιχείρηση: τελική έκθεση. 2006), Προβλήθηκε το επιχείρημα ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του τομέα των γλωσσών και της επιτυχίας και αποδοτικότητας στην επιχείρηση. Ως εκ τούτου, υπάρχει πολιτική βούληση και προφανής ενθάρρυνση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύξουν στρατηγικές για τη διεθνοποίηση και να προωθούν την απόκτηση τεχνικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανότητες σχετικές με τον πολιτισμό στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι μικρομεσαίες (ΜμΕ)  επιχειρήσεις  που σαφώς και στρατηγικά επενδύουν στην ανάπτυξει δεξιοτήτων διεθνοποίησης, του ανθρώπινου δυναμικού τους, επιτυγχάνουν 44% περισσότερες εξαγωγικές πωλήσεις από εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν το κάνουν.

Ο τομέας των δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι όχι μόνο χρήσιμος για  να οδηγεί σε πωλήσεις και μάρκετινγκ, αλλά υποχρεούται επίσης να ενσωματώσει πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό όραμα και δεξιότητες, δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες να οικοδόμησουν στρατηγικές και διαρκείς επιχειρηματικές σχέσεις. Είναι λογικό να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε ευρωπαϊκές ΜμΕ επιχειρήσεις, οι οποίες αλληλεπιδρούν με τις ξένες αγορές. Για το σκοπό αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέξουμε καινοτόμα μέσα για την αυτο-μάθηση, σε προσωπικά και πραγματικά αναπτυσόμενα περιβάλλοντα (σοβαρό παιχνίδι), επιτρέποντας την ευέλικτη και διαδραστική μάθηση, όταν υπάρχει χρόνος, και πάνω σε πραγματικές και προκλητικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν στη διαδικασία.

Για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε και να στηρίξουμε την ανάπτυξη καινοτόµων, με βάση το περιεχόμενο, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών για τη διά βίου μάθηση και την ενίσχυση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των συστημάτων και πρακτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) προκειμένου να συμβάλει στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από την αγορά της ΕΕΚ. Η χρήση των βιντεοπαιχνιδιών για μάθηση είναι αποτελεσματική λόγω των παρακάτω χαρακτηριστικών: είναι ενθαρρυντικά, είναι συνεταιριστικά και συναντούν εκπαιδευτικούς στόχους, επιτρέπουν την ανάλυση των προβληματικών καταστάσεων, επιτρέπουν την εφαρμογή των εννοιών σε πρακτικές περιπτώσεις, είναι διεπιστημονικά, ευνοούν την έκφραση και την πολιτιστική συνείδηση, το σεβασμό για τους άλλους, την ομαδική εργασία και τη συνεργατική μάθηση.

Το έργο έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

 • Ενίσχυση διαπροσωπικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση των ΜμΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό μάρκετινγ προκειμένου να διευκολυνθεί η Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα;
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόµου περιεχοµένου βασισμένου στις τεχνολογίες πληροφορική και επικοινωνίας (ΠΠΤ) προσβάσιμο από μια ανάμικτη, απευθείας και κινητή πλατφόρμα και με βάση την προσέγγιση των Σοβαρών Παιγνιδιών;
 • Γεφύρωση των κόσμων προσωπικής και πολιτιστικής αξιολόγησης στα πλαίσια της εργασίας υποστηρίζοντας διευθυντές ΜμΕ και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από  ατομικές και ευέλικτες µαθησιακές διαδροµές;
 • Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ιδρυμάτων ΕΕΚ και τον κόσμο της εργασίας, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων και από τους δύο κόσμους;
 • Υποστήριξη της διάδοσης καινοτόμων μεθόδων, εργαλείων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων;
 • Ανάπτυξη της ένταξης της µάθησης στην επαγγελµατική ζωή, προωθώντας πιο ευνοϊκά περιβάλλοντα μάθησης στο χώρο εργασίας ως βάση για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με τις ανάγκες της αγορά εργασίας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο;

Το έργο έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • Καθορισμός των κρίσιμων αναγκών μάθησης για τη διεθνοποίηση των ΜμΕ;
 • Σχεδιασμός και την παραγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών (παιχνίδια- ρόλου σενάρια) σε θέση να υποστηρίξει τη διεθνοποίηση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, χρησιμοποιώντας πραγματικές καταστάσεις σε επαγγελματικά περιβάλλοντα;
 • Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας & ψηφιακών σεναρίων, διαθέσιμα  στις  διαδικτυσκές και κινητές τεχνολογίες;
 • Εξασφαλίζοντας την ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την καταλληλότητα των εκπαιδευτικών ψηφιακών σεναρίων και της πλατφόρμας με πιλοτικές δοκιμές που αφορούν βασικούς και  τελικούς χρήστες;

Διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του, προκειμένου να εγγυηθεί η ορατότητα και η μελλοντική βιωσιμότητα του;


Συνεργάτες

Επικοινωνία

 • Carlos Vaz de Carvalho
 • Instituto Superior de Engenharia do Porto
 • Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
 • P-4200-072 Porto
  Tel: +351228340500 Fax: +351228321159
  cmc (at) isep (dot) ipp (dot) pt