The Game

Globall Manager is available in the following platforms:

Android | iOS | Windows | OSX | Linux

Проект GABALL

Европейската общност представлява пъстра палитра от географски области, култури и езици. От една страна, това е предимство, защото допринася за разнообразието от гледни точки и подходи при решаването на общи проблеми и въпроси – но от друга страна, представлява пречка за компаниите, които се опитват да интернационализират дейността си или да създадат съвместни предприятия в или извън рамките на европейския пазар. Използването на английски или немски като езици за бизнес комуникация не е идеалното решение, тъй като добрите бизнес отношения зависят винаги от възможността за разбиране и доверието между партньорите. Това може да се окаже проблем особено за микро, малките и средни предприятия, които не разполагат с обучен за тази цел персонал. В следствие на това тези компании зависят до голяма степен от местните пазари въпреки възможностите, предоставени от единния европейски пазар и от процесите на глобализация като цяло. Тези компании не се възползват ефикасно от възможностите на е-търговията и е-маркетинга по модела на B2B (бизнес към бизнес).

Проектът GABALL си поставя за цел да подобри уменията на мениджърите на микро, малки и средни предприятия в ЕС, необходими им в процеса на интернационализация в рамките на европейския единен пазар или на други външни пазари (напр. Бразилия) с помощта на електронни бизнес платформи.  Проектът също така е насочен към студенти последна година, които като потенциални предприемачи възнамеряват да стартират свой собствен бизнес. С този проект се цели да се подобрят езиковите и културните компетентности, свързани с използването на инструментите на е-маркетинга и е-търговията, да се установят контакти в социалните мрежи и да се поощри предприемачеството.

Проектът се основава на метода на сериозните игри, които симулират реални ситуации от професионалния живот, базиращи се на набор от правила и имащи състезателен характер, където играещият се стреми да постигне поставени учебни цели и да подобри личните си умения и социални компетентности.


Globall Manager - The Game Booklet

Research Report

Flier

Presentation Slides


Обосновка

В едно изследване, спонсорирано от Европейската комисия – ELAN– Въздействието на липсата на чуждоезикови умения в предприятието върху европейската икономика: финален доклад 2006 - се твърди, че има тясна връзка между владеенето на езици и успеха и рентабилността на бизнеса. Ето защо съществува политически интерес и очевидна неотложна нужда да се поощряват европейските компании да разработват стратегии за интернационализация и да насърчават човешките си ресурси да придобиват технически, комуникативни и културни компетентности. МСП, които инвестират стратегически в изграждането на умения в своя персонал, необходими в процеса на интернационализация, имат с 44% по-голям износ от тези, които не инвестират.

Комуникативните умения са необходими не само за стимулиране на продажбите и маркетинга, но и за изграждане на многоезикова и мултикултурна визия, което ще даде възможност на компаниите да установят стратегически и дълготрайни бизнес отношения. Важно е да се подпомогне развитието на уменията на човешките ресурси, които работят в европейски МСП, опериращи на чуждестранни пазари.  За тази цел е особено подходящо да се изберат иновативни инструменти за самообучение чрез конкретни и реални ситуации, с които те се сблъскват или ще се сблъскат в процеса на интернационализация, разработени под формата на сериозни игри. По този начин се гарантира гъвкаво и интерактивно учене през свободното време.

Затова от изключителна важност е да се насърчи и подпомогне създаването на иновативни ИКТ-базирани съдържания, услуги, педагогически подходи и практики за учене през целия живот и да се подобрят качеството и атрактивността на системите и практиките за професионално образование и обучение (ПОО) с цел непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги в областта на ПОО. Използването на видео игри в образователен контекст се оказва много ефикасно поради следните характеристики: те са мотивиращи, кооперативни, интердисциплинарни, имат образователна цел, дават възможност за решение на проблемни ситуации и за прилагане на концепции в практически ситуации, подпомагат изразяването и осъзнаването на значението на културата, уважението към другите, работата в екип и кооперативното учене.

Проектът има следните общи цели:

 • да подобри междуличностните и междукултурни компетентности,  необходими в процеса на интернационализация на МСП и в е-маркетинга/е-търговията с цел подпомагане на конкуренцията в ЕС;
 • да подпомогне разработването на иновативно ИКТ-базирано съдържание, достъпно както от онлайн така и от мобилна платформа и създадено въз основа на метода на сериозните игри;
 • да преодолее междуличностните и междукултурните различия в професионален контекст, като се подпомогнат мениджърите на МСП и студентите чрез индивидуални и гъвкави пътеки за учене;
 • да подпомогне сътрудничеството между университетите, организациите, предлагащи ПОО, и света на бизнеса, като се включат представители от трите сфери.
 • да подпомогне разпространението на иновативни методи, инструменти и педагогически подходи, които могат да се използват в процеса на интернационализация на компаниите;
 • да интегрира ученето и професионалния живот чрез предлагане на повече учебни  среди на работното място като основа за развитието на професионални умения, отговарящи на нуждите на пазара на труда в контекста на глобализацията.

Проектът има следните конкретни цели:

 • да идентифицира учебните нужди, които имат съществено значение за интернационализацията на МСП;
 • да разработи иновативни учебни ресурси (сценарии за ролеви игри), които да подпомогнат процеса на интернационализация на европейските страни, като се използват реални ситуации в професионален контекст;
 • да разработи платформа и дигитални сценарии, достъпни онлайн и от мобилните устройства;
 • да гарантира качеството, функционалността и пригодността на учебните дигитални сценарии и платформата чрез пилотно тестване с участието на ключови бенефициенти;

да разпространява информация за проекта и неговите резултати, за да се гарантират неговата прозрачност и устойчивост.


Партньори

 

Контакти

 • Carlos Vaz de Carvalho
 • Instituto Superior de Engenharia do Porto
 • Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
 • P-4200-072 Porto
  Tel: +351228340500 Fax: +351228321159
  cmc (at) isep (dot) ipp (dot) pt